ساخت تجهیزات نمک زدایی بحرگانسر

شرح پروژه:

ساخت تجهیزات نمک زدایی (مخازن تحت فشار) برای پروژه دریایی بحرگانسر.

کارفرما:

پترولایت( شرکت آلمانی)/ شخص ثالث :  لویدز رجیستر

زمان و مکان:

1378؛ ایران. استان بوشهر. بحرگانسر.