بازسازی شناور ابوذر 1200

شرح پروژه:

بازسازی شناور قدیمی و جدید ابوذر 1200 و کشتی لوله گذار (ظرفیت کل محل اسکان جدید 180 نفر است. / ظرفیت کل اسکان قدیمی 60 نفر است.)

کارفرما:

 شرکت مهندسی و ساخت دریایی ایران (IOEC)

زمان و مکان:

1392-1391؛ بحرین. اسری یارد.