ساخت عرشه های سکوهای فاز 17 و 18 پارس جنوبی

شرح پروژه:

ساخت دکل های دریایی فازهای 17 و 18 توسعه میدان پارس جنوبی شامل برش و فرم دهی، مونتاژ، جوشکاری، نصب، NDT، انفجار و نقاشی.

کارفرما:

IOEC/POGC

زمان و مکان:

1392-1388؛ ایران.استان خوزستان. خرمشهر.