عملیات عمرانی پتروشیمی مبین

شرح پروژه:

کارهای عمرانی و ساختمانی مجتمع پتروشیمی مبین.

کارفرما:

صنعت کومار/سایدم(شرکت فرانسوی)

زمان و مکان:

1384-1383؛ ایران. استان بوشهر. عسلویه.