اجرای عملیات Qoating خطوط لوله دریایی

slide-2feca5b

شرح پروژه:

اجرای عملیات Qoating خطوط لوله دریایی برای حوزه های مختلف دریایی به شرح زیر:

ردیف

عنوان پروژه

سال

1

فاز 2 و 3 پارس جنوبی

1379

2

فاز 12 پارس جنوبی

1384

3

فروزان، اسفندیار پارس جنوبی

1387

4

سیری-عسلویه

1389

5

فاز 15 و 16 پارس جنوبی

1389

6

فاز 17 و 18 پارس جنوبی

1391

کارفرما:

IOEC

زمان و مکان:

1391-1379؛ ایران. استان خوزستان. خرمشهر.